Důležité informace pro objednavatele a cestující

 

Tyto podmínky upravují vztahy mezi AD Alena Vrabcová, Litomyšl a objednavatelem dopravy/cestujícími.

 

Rezervace dopravy

Zájemce rezervuje autubus telefonicky, e-mailem či osobně v kanceláři dopravce. Při objednání autobusu v době delší než 30 dní před konáním dopravy, je rezervace platná 7 kaledářních dní. Při rezervaci v době kratší než 30 dní před konáním dopravy, je délka rezervace 4 kalendářní dny. Pokud po uplynutí rezervační lhůty neobdrží dopravce závaznou objednávku, je rezervace ze strany dopravce zrušena.

 

Objednávka dopravy

Závazná objednávka musí být dopravci doručena výhradně písemně, a to e-mailem (doprava@ckkalla.cz) či doručením objednávky poštou, případně osobně přímo do kanceláře dopravce na adresu Smetanovo náměstí 58, 570 01 Litomyšl.

Objednávka musí obsahovat tyto náležitosti:

  • datum přepravy

  • čas a místo přistavení autobusu

  • cíl cesty – přesná adresa

  • předpokládaný návrat

  • počet přepravovaných osob

  • fakturační údaje

Takto zaslanou objednávku potvrdí dopravce písemně. Ústní objednávky nemohou být akceptovány!

Jakékoli změny v objednávce je nutné nahlásit předem.

 

Kalkulace dopravy

Na základě požadavku objednavatele, vykalkuluje dopravce předběžnou kalkulaci. Cena je kalkulována dle přeběžně stanovené doby čekání a přepokládaných ujetých km po zadání trasy do internetového plánovače tras. Dále je v předběžné kalkulaci uvedeno mýtné a parkovné – je-li předem známo. Dopravce nenese odpovědnost za navýšení počtu ujetých km z důvodu objízdných tras a tras s parametry nepříznivými pro jízdu autobusem (mosty a podjezdy s max. výškou a hmotností, zužené silnice atd). Dále nezodpovídá za navýšení čekací doby způsobené ze strany objednavatele – nedostaví se ve sjednanou dobu na místo odjezdu.

 

Fakturace

Po realizaci přepravy je objednavateli vystavena faktura s konečnou cenou za dopravu. Konečná cena je vždy kalkulována dle skutečnosti – tedy dle Záznamu o provozu vozidla. V případě nadměrného znečištění interiéru autobusu budeme, ač neradi, objednavateli účtovat částku za úklid autobusu.

 

Stornovací podmínky objednané dopravy

Stornuje-li objednavatel dopravu ve lhůtě delší než 14 dní před uskutečněním dopravy, nejsou účtovány žádné stornopoplatky.

Stornuje-li objednavatel dopravu ve lhůtě kratší než 14 dní před uskutečněním dopravy a je-li termín dopravy v plné sezóně (duben až konec září), je klientovi účtován poplatek 20% z předběžně kalkulované částky dle objednávky.

 

Práva a povinnosti dopravce

Dopravce je povinnen přistavit autobus a zajistit dopravu dle objednávky.

Dopravce má právo vyloučit z dopravy osoby, které během přepravy konzumují alkohol, kouří, osoby pod vlivem omamných a psychotropních látek, osoby chovající se hlučně, reprodukují hlasitě hudbu a jinou audiovizuální techniku a obtěžují ostatní cestující jiným nevhodných chováním (znečištěují a poškozují vozidlo).

Dopravce má právo na bezpečnostní a hygienické zastávky na veřejných WC – benzinové pumpy. WC v autobuse je pouze pro nouzové situace.

Dopravce neručí za věci zapomenuté ve vozidle, za předměty křehkého charakteru a za elektroniku uloženou v zavazadlovém prostoru.

Dopravce si vyhrazuje právo nepřepravit zvířata, která nejsou zabezpečena v přepravních boxech. Přeprava zvířat je možná pouze po předchozí domluvě s dopravcem.

Dopravce si vyhrazuje právo na zpoždění dopravy bez jakékoliv kompenzace z důvodu nepředpokládaných události – překážky na silnicích (např. autohavárie, nepříznivé počasí).

 

Práva a povinnosti cestujích

Každý cestující má k dispozici 1 sedadlo.

Cestující má povinnost používat bezpečnostní pás (je-li v autobuse umístěn) po celou dobu přepravy, Během přepravy se nesmí cestující pohybovat po autobuse a stát v uličce.

Cestující je povinnen vystupovat tak, aby svým chováním neobtěžoval a neohrožoval ostatní spolucestující (vyvarovat se hlasitých a agresivních projevů, nepoužívat hlasitě audiovizuální techniku, atd.)

Při bezpečnostních přestávkách, které jsou plánovány v závislosti na délce jízdy a charakteru přepravy, používat veřejná WC na benzinových pumpách – WC v autobuse je pouze pro nouzové situace. Dále při přestávkách dodržovat stanovenou délku přestávky a včas se dostavit k autobusu k pokračování v jízdě.

Nenechávat v autobuse cenné věci, finance či elektroniku. Za případné odcizení nenese dopravce žádnou odpovědnost.

Při cestách do zahraničí je cestující povinnen zkontrolovat si platnost cestovních dokladů. Přepravce neodpovídá za vyloučení cestujícího z přepravy z důvodu neplatných dokladů po celní či hraniční kontrole. Náklady na cestu zpět hradí sám cestující bez jakékoli kompenzace.

Cestující je povinnen dodržovat veškeré pokyny řidičů či průvodce.

Dle charakteru přepravy má cestující právo přepravit 1x příruční zavazadlo o velikosti max. 15x25x35 cm (skladné do prostoru pod sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího) a 1x zavazadlo o hmotnosti max. 15 kg uložené v úložném prostoru.

 

Tyto podmínky jsou platné od 1.1.2016.

Doprava kontakt

Otevírací doba:
Po - Pá: 8:00 - 16:00 hod

Adresa:

Smetanovo náměstí 58

570 01 Litomyšl

Mob.: 777 928 876

E-mail:doprava@ckkalla.cz

Více kontaktních informací →

Aktuality v dopravě